Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

'Kuroniada' atakuje

Rozmowa z Krzysztofem Wyszkowskim, zaoycielem Wolnych Zwizkw Zawodowych, dziaaczem "Solidarnoci"

Przypuszczam, e jest Pan ostatni osob, dla ktrej zaskoczeniem byy opublikowane w najnowszych "Arcanach" dokumenty mwice o rozmowach Jacka Kuronia z SB...
- Plotki o daleko idcych negocjacjach niektrych osb podczas internowania, a pniej zatrzyma i aresztowa, kryy szeroko, ale traktowaem je jako esbeck dywersj. W poowie lat osiemdziesitych przyszy pewne konkrety, ale - przyznaj - byem zaskoczony ostatnio ujawnionym zakresem negocjacji prowadzonym przez Kuronia. Uczestnicy rozmw przygotowawczych do Okrgego Stou, odbywanych np. w mieszkaniu Adama Michnika, nie wspominali mi o zmowie z komunistami przeciwko rodowiskom niepodlegociowym.

Kuro nie by antykomunist?
- By liderem tzw. opozycji wewntrzsystemowej. Zaczyna jako stalinowiec, a miar jego dyspozycyjnoci niech bdzie delegowanie go jako obserwatora na proces ks. bp. Kaczmarka. Pniej by trockist i chcia reformy systemu w duchu przywrcenia prawdziwego komunizmu, a nie jego upadku. Dziaacze antykomunistycznego ruchu oporu lat siedemdziesitych, zudzeni represjami, jakie komunici zastosowali wobec Kuronia i jego rodowiska, nie docenili zbienoci strategicznych interesw "kuroniady" z elit wadzy. Nie domylalimy si, e gdy komunizm bdzie si ju rozpada, oni mog tak daleko posun si w spiskowaniu z wadzami przeciwko nam. Nie chodzi tu o personalia, ale o zmow przeciwko demokracji i niepodlegoci Polski.
Okazalimy si naiwni. Mimo e mielimy wiadomo istnienia wewntrz lewicy korowskiej "kadrowej partii wewntrznej", wierzylimy, e to nie s ukryci kontynuatorzy "prawdziwej" Komunistycznej Partii Polski i Polskiej Partii Robotniczej. A objawy kontynuowania metod bolszewickich stay si wyrane. Byem wiadkiem, jak do mieszkania Kuronia przyszed kto z Ruchu Obrony Praw Czowieka i Obywatela i powiedzia szeptem, e Leszek Moczulski w najbliszych dniach ma zorganizowa w jakiej wsi spotkanie z chopami. Kuro, po klsce Komitetu Obrony Robotnikw w kontaktach z robotnikami Radomia i Ursusa, stawia wtedy na chopw, twierdzi, e robotnicy zostali ostatecznie skorumpowani przez system i dziaalno wrd nich nie ma sensu.
Ku mojemu zdumieniu, kiedy ten jego agent z ROPCiO wyszed, Kuro podnis gow do sufitu i bardzo gono i wyranie powiedzia, gdzie i kiedy Moczulski ma to spotkanie oraz jak tras bdzie na nie szed.

Czyli przekazywa komu informacje?
- Nie komu, a SB. Konkretnie kapitanowi Lesiakowi, za porednictwem Wydziau "T". Zdumiony zawoaem: "Co ty robisz! Przecie tu jest podsuch!". Tumaczc si, powiedzia, e Leszek Moczulski jest agentem SB, on daje na to sowo honoru. Zapytaem, skd to wie. "Od dawnego kolegi, pukownika SB". To miaa by gwarancja wiarygodnoci tej informacji. Jeeli wic Kuro by pewien informacji otrzymywanych z SB, to moe niech jego zwolennicy dzisiaj rwnie uznaj, e dokumenty majora Lesiaka, ktrym Kuro bardzo si opiekowa po 1989 roku, te s prawdziwe. Niech nie bd witsi od Kuronia, ktry uwaa za konieczne donosi do SB na jej agenta.
Pomimo takich incydentw, pomimo wiedzy o metodach walki komunistw donoszcych na AK do gestapo nie przewidziaem moliwoci zmowy lewicy KOR z wadzami PRL, skierowanej przeciwko ludziom, ktrym "kuroniada" zawdziczaa swoje polityczne istnienie, wykorzystujc ich jako zasony wobec antykomunistycznego spoeczestwa.
Dzisiaj to rodowisko nadal skutecznie mistyfikuje swoj przeszo. Przecie ich wizienia, ich spory z komunizmem byy peerelowsk kontynuacj sporu stalinowcw z trockistami. I tak jak trudno wspczu Trockiemu, Zinowiewowi czy Bucharinowi, e Stalin wyda na nich wyroki mierci, tak trudno przejmowa si cierpieniami Kuronia i Modzelewskiego. Dopiero od 1976 roku, kiedy rodowisko skupione wok Antoniego Macierewicza zainicjowao utworzenie KOR, "kuroniada" zacza wspdziaa ze rodowiskami patriotycznymi, niekomunistycznymi.

Czy to bya kwestia zmiany przekona, czy taktyki?
- Byli tak bardzo skuteczni w maskowaniu si, a my tak bardzo chcielimy wierzy w ich przemian, e dopiero przy Okrgym Stole si okazao, i to bya tylko taktyka, realizacja teorii i praktyki leninizmu. Lenin uczy, e na danym etapie trzeba wykorzystywa nawet wrogie strategicznie rodowiska, eby przy ich pomocy uwiarygodnia si i przechwytywa ich wpywy w spoeczestwie.

Jak traktowano kontakty z SB w rodowiskach opozycji demokratycznej?
- Utrwalone w obiegu publicznym, a nawet naukowym, pojcie "opozycji demokratycznej" jako nazwy dla caoci patriotycznego ruchu oporu lat 70. i 80. jest doskonaym przykadem na skuteczno bolszewickiej metody propagandy. Nazwa "opozycja demokratyczna" jest przedwojennym komunistycznym konceptem, wymylonym dla wsppracy KPP z lewic PPS. Komunici udawali, e s opozycj, mimo e ich celem by totalitaryzm. Udawali demokratw, eby zniszczy demokracj.
Nie ma adnej analogii pomidzy walk KPP z Sanacj a walk antykomunistycznego ruchu oporu z totalitaryzmem peerelowskim. Tego typu dziaania - chowanie si za obcym sztandarem, rozszerzanie strefy wpyww przez przyklejanie si do rodowisk patriotycznych, niepodlegociowych i narzucenie im wasnego jzyka - to typowe metody bolszewickie. Okazuj si skuteczne nawet dzisiaj.
Ale wracajc do pytania. Przed sierpniem 1980 r. rne, powstajce spontanicznie rodowiska mogy mie rozbiene stanowiska w tej sprawie. Jednak po utworzeniu "Solidarnoci", kiedy ruch narodowy wybra swoje legalne wadze, wszystkie koncepty porozumiewania si z komunistami musiay zosta podporzdkowane dyscyplinie zwizkowej. Nie mona byo czegokolwiek negocjowa bez wiedzy jego legalnych wadz. Sia ruchu polegaa na jego demokratyzmie.
Niestety, po 13 grudnia 1981 r. i wyprowadzeniu czogw na ulic niektrzy ludzie uznali, e uniewanione zostay obowizki wynikajce z powstania "Solidarnoci". Teraz si okazuje, e gdzie w poowie lat 80. cz tych ludzi uznaa, i maj prawo na wasn rk prowadzi rozmowy ju nawet nie z wadzami politycznymi, ale po prostu z esbecj.
To bya niewtpliwie fundamentalna nielojalno wobec milionw czonkw zwizku, ktrzy wierzyli, e ich reprezentanci - nawet ci, ktrzy zasiedli przy Okrgym Stole - s ludmi honoru, ludmi dochowujcymi wiernoci duchowi "Solidarnoci".
Kady, kto po Sierpniu '80 na wasn rk podejmowa jakiekolwiek uzgodnienia z wadzami PRL, zdradza "Solidarno". Gdy podejmowa skierowane przeciwko wasnym towarzyszom walki dziaania spiskowe, zdradza Polsk.

Jaka bya w tym rola Wasy? Dzi mwi, e upowanienie na prowadzenie rozmw da dwudziestu osobom.
- Rzeczywicie byo wiadomo, e gdy Bogdan Lis zawiadomi go o propozycji rozmw, zoonej przez funkcjonariuszy SB, Wasa wyrazi na to zgod. Ale to by przypadek wyjtkowy, o innych zgodach nigdy nic nie wspomina. Obawiam si, e mwic o mniej wicej 20 ludziach, ktrym rzekomo da takie upowanienie, Wasa osania wasne tajne kontakty z osobami, o ktrych wie, e te miay takie uwikania. Istotnym sensem jego wypowiedzi jest wykorzystanie dziaa Kuronia i Michnika do usprawiedliwienia samego siebie. Teraz ci, ktrzy rozmawiali, musz broni rwnie jego.
Jest rzecz bardzo ciekaw, e Michnik, zawsze tak agresywny i haaliwy antyesbecki twardziel, tym razem siedzi cicho jak mysz pod miot i ani nie grozi sdem, ani nawet nie miota obelg.

Ciekawe, jak wtedy ukaday si zwizki Wasy ze rodowiskiem postkorowskim.
- Jeszcze w roku 1982 Wasa zwalcza to rodowisko, wypeniajc zobowizania czy polecenia ze strony wadz, ktre w ten sposb uzaleniay rozmawiajcych z nimi ludzi, zmuszajc ich na koniec do walki midzy sob. W tym wypadku z pewnoci wan rol odgrywao osobiste dowiadczenie Wasy z pocztku wrzenia 1980 roku, gdy Kuro opracowa plan puczu w "Solidarnoci", chcc przej kontrol nad rodzcym si ruchem. Pierwszym punktem tego planu byo usunicie Wasy z funkcji jeszcze przewodniczcego.

Ludzie KOR chcieli przej kontrol nad zwizkiem?
- Mwimy o rodowisku podporzdkowanym Kuroniowi, czyli o lewicy korowskiej. Tak, ten plan Kuronia by planem, ktry - gdyby si powid - nie dopuciby do powstania "Solidarnoci". By to plan podporzdkowania rodzcego si ruchu radom zakadowym, ktre miay si skada ze wszystkich organizacji istniejcych w danym zakadzie, wcznie z Podstawow Organizacj Partyjn PZPR. Chcia rwnie zlikwidowania prawa do strajku, przyznajc je tylko radzie zakadowej. Byy te inne elementy tego planu, m.in. wyeliminowanie demokratycznie wybranych dziaaczy przez odesanie ich z wadz zwizku do pracy zawodowej. W myl tego planu "Solidarnoci" mia zarzdza aparat kadrowy, czyli ksztatowana przez "kuroniad" partia wewntrzna.

Czyli wzory rodem z KPP?
- Tak, dokadnie. Na szczcie Polacy odrzucili i KPP, i KOR - Lewic.

Jarosaw Kaczyski mia wic racj, kiedy mwi o potomkach ludzi z KPP wci obecnych w naszym yciu publicznym...
- To bardzo trafne sformuowanie Jarosawa Kaczyskiego, obok podobnego, e "dzieci Stalina chc z nas zrobi wsppracownikw Hitlera". O Kuroniu trzeba powiedzie, e on rzeczywicie wyrzek si stalinizmu, czyli zorganizowanego systemu ludobjstwa, ale pozosta wyznawc trockizmu w wersji Gramsciego, chocia to rodowisko zawsze si z tym kryo i kryje do dzisiaj. Kuro pozosta wyznawc zasady, e cel uwica rodki. To Lenin uczy, e naley si kry ze swoimi prawdziwymi pogldami, eby mc wykorzystywa prac innych rodowisk, ktre w nastpnym etapie trzeba odsun i wyeliminowa. Jeden z ludzi, ktrzy dobrze znali Kuronia, jeszcze w latach 80. powiedzia mi, e najlepiej jego osobowo opisuje powiedzenie z okresu stalinizmu: "Cyryl to Cyryl, ale te metody" [w 1945 r. przy ul. Cyryla i Metodego w Warszawie miecia si siedziba UB - wyj. red.]. Gdyby nie metody, ktre Kuro przej z ruchu komunistycznego, mona by ewentualnie dyskutowa z jego pogldami. Ale poniewa pogldy pozostay wewntrzkomunistyczne, a metody leninowskie, to owszem, Kuro moe by zaliczany do pocztu witych komunistycznych, ale nie do pocztu polskich bohaterw narodowych.

Ile jest prawdy w przedstawianiu obecnie Kuronia jako ojca-zaoyciela III RP?
- To prawda - Kuro zakada III RP jako pastwo organizowane wsplnie z komunistami w celu niedopuszczenia do demokracji w Polsce. Widziaem na wasne oczy, jak si zmawiano przy Okrgym Stole. Na przykad umowa co do prezydentury Jaruzelskiego nastpia jeszcze przed rozpoczciem rozmw. Tak organizowany ukad mia doprowadzi do tego, e Polacy bd zarzdzani tak jak w Meksyku - takie analogie wtedy wytwarzano - gdzie rzdzi monopolistyczna partia susznoci.

A czy Kuro by jednym z najwybitniejszych dziaaczy "Solidarnoci"?
- Tak. Wykorzystujc, tak jak oni mwili, "etos korowski", etos dysydentw komunizmu, odnis sukces, bo ta caa grupa uplasowaa si bardzo wysoko w strukturach zwizku. Na szczcie okazao si, e "Solidarnoci", dziki jej wewntrznemu demokratyzmowi, nie udao si zdominowa.
Nie udao si znieksztacenie woli czonkw "Solidarnoci".

Chodzio o oszukanie ludzi.
- Dokadnie. Metodami spiskowymi, dywersyjnymi sprzeniewierzy stanowisko czonkw "Solidarnoci". Ju wczeniej wadza publicznie ogaszaa, e odmawiajc rozmw z "ludmi zej woli", nieuznajcymi socjalizmu, gotowa jest podj dialog z tzw. opozycj konstruktywn. Jedn z przyczyn, dla ktrych to rodowisko ukrywao swj prawdziwy charakter oraz zamiary wobec "Solidarnoci" i Polski, bya ch pozyskania wsppracy ze strony pewnych rodowisk katolickich i niestety to si udao.

Kto mg powiedzie "nie"?
- Byem przekonany, e wszyscy. e ujawnienie zmowy w postaci "kontraktu" zostanie powszechnie uznane za dowd takiego kamstwa, e nikt si w to nie zaangauje. Okazao si jednak, e cho wikszo spoeczestwa pozostaa nieufna, to wsplna propaganda goszona przez PZPR, "kuroniad" i katolewic skutecznie sparaliowaa moliwo protestu.

Byy rodowiska, ktre wiedziay, co si wici.
- Tak, ale nie dysponoway adnym dostpem do narzdzi komunikacji spoecznej i byy skazane na milczenie, nie mogy rozszerza swoich idei, nawet przez Radio Wolna Europa, ktre te poparo Okrgy St. Natomiast druga strona od koca lat 80. miaa dostp do mediw, jej pogldy byy pokazywane jako stanowisko rzekomo niezalene i reklamowane bardzo szeroko.

I w mediach na Zachodzie.
- To sprawa szerszego ukadu geopolitycznego, ktry zapewni sukces temu spiskowi wadzy ze rodowiskami dysydenckimi, dziki czemu wykreowano Okrgy St jako wielki sukces. Gorbaczow, chcc ratowa system przed ostatecznym upadkiem, podj pierestrojk. Potrzebowa kredytw i odprenia w stosunkach z Zachodem. Z kolei USA uznay, e w zamian za te ustpstwa naley walczy o zjednoczenie Niemiec. eby skutecznie stara si o zjednoczenie Niemiec, naley udowodni Zwizkowi Sowieckiemu, e nie chodzi o rozpad jego imperium, a wic trzeba powici antykomunistyczn "Solidarno". Rzecz polegaa na tym, eby kolejny polski bunt czy jakie aktywne starania o wolno nie zepsuy dialogu sowiecko-amerykaskiego. Naleao podporzdkowa te sprawy gwnemu celowi, jakim byo zjednoczenie Niemiec, a Polska miaa stabilizowa sytuacj, czeka na swoj kolej.

Histeryczna reakcja na dokumenty SB stanowi dowd na to, e odsania si szalenie istotny aspekt naszej historii, ktry tamte rodowiska chciayby ukry. Mwi o ataku na Jacka Kuronia, a chodzi przecie o dyskusj na temat jego koncepcji politycznej - umowy z komunistami.
- Wanie, ta histeria jest wiadoma, wyreyserowana i pozwala na odrzucenie merytorycznej dyskusji. Nacisk na emocjonalne oburzenie ma tumaczy, dlaczego nie siga si po jak analiz merytoryczn, nie zgbia si dokumentw. Bo w tym jest wanie ukryty prawdziwy interes. Analiza, praca nad dokumentami, racjonalny proces mylowy jest dla ludzi Okrgego Stou bardzo niebezpieczny. Oni wiedz, e musiaby si skoczy ujawnieniem prawdy o spisku, odmawiaj wic dyskusji na poziomie stray przy grobie Kuronia. Zapalmy wieczk Kuroniowi, eby nie dyskutowa o niespalonych dokumentach.

Jak Pan ocenia apel intelektualistw o poddanie akt IPN cisej kontroli?
- danie od prezydenta, eby zamkn archiwa, ewentualnie nakaza milczenie historykom, ktrzy te dokumenty publikuj, to prba wprowadzenia cenzury. To mwi wszystko o intencjach tych ludzi. Emocjonalny apel majcy zablokowa moliwo dotarcia do prawdy to absolutny skandal. To pokazuje, czego oni si boj.

Czy zwyciy prawda?
- S wywierane ogromne naciski na prezydenta i - jak si domylam
- na prezesa Kurtyk. Proces udostpniania akt IPN moe nie tyle zosta zablokowany, ile ulec ograniczeniu, opnieniu.

Miejmy nadziej, e PiS na to nie pjdzie. Byoby to due sprzeniewierzenie si programowi.
- Zgoda, ale PiS ma rwnie inne swoje zadania. Na rzd mona oddziaywa nie tylko za pomoc histerycznych protestw w kraju, ale take z zagranicy. Pamitajmy, e prawda o Okrgym Stole to take prawda o tym, e wsparcie dla polskich aspiracji niepodlegociowych, ktrego udzieli Ronald Reagan w 1981 roku, pniej na Zachodzie osabo, by przerodzi si wrcz w popieranie wadzy komunistycznej w Polsce, co wyrazio si wizyt prezydenta Busha i nakanianiem rodowisk solidarnociowych do poparcia kandydatury Jaruzelskiego na prezydenta. Ujawnienie technicznych szczegw niewtpliwie skompromitowaoby wic rne liczne rodowiska w USA i na Zachodzie, ktre nie yczyy sobie w tamtym momencie obecnoci niepodlegej Polski na mapie Europy. To si nie skoczyo w 1989 roku. Jeszcze w roku 1997, gdy decydowao si nasze wstpienie do NATO, tacy reklamowani przez "Gazet Wyborcz" rzekomi przyjaciele Polski jak np. John Davies, byy ambasador USA w Warszawie, czy prof. Richard Pipes, stanowili wybitnych czonkw lobby sformowanego w celu zablokowania przyjcia Polski do NATO. Pipes mwi wprost: po co przyjmowa Polsk, skoro i tak trzeba bdzie j za jaki czas odda Rosjanom.

Czyli bylimy przedmiotem midzynarodowej gry.
- Cho to lobby przegrao, trzeba pamita, e taka koncepcja istniaa i zapewne nie zostaa ostatecznie unicestwiona.

Ale w 1989 roku si udao.
- Tak, wci prbowano utrzyma dominacj komunistw, nawet przyjcie Polski do NATO nie oznaczao jeszcze przeomu, poniewa narzucono ograniczenie, e nie bdzie staych baz NATO w Polsce. Jeszcze za rzdw AWS sekretarz ambasady amerykaskiej uzalenia swoj obecno na spotkaniu Klubu Atlantyckiego od tego, czy bdzie na nim Leszek Miller. Taka bya opcja administracji amerykaskiej, eby Polsk nadal reprezentowali postkomunici, z ktrymi oni si wietnie porozumiewali. Byli lepszymi partnerami, poniewa nie mieli patriotycznych interesw wobec Polski. Posowiecki gubernator, ktry moe suy kademu panu, z punktu widzenia administracji amerykaskiej by lepszy ni polski patriota, twardo walczcy o polskie interesy.

Czy bdzie niedugo lustracja?
- Odwoam si paradoksalnie do osawionego hasa Stalina, e walka z kontrrewolucj zaostrza si wraz z sukcesami komunizmu. Im bliej finau, tym bardziej bdzie roso napicie. Na przykad groby Leppera, pod miesznymi pretekstami - odwoania szefa komisji rolnictwa, i jego atak na ministra Macierewicza pokazuj, jak szeroko rozpowszechnione s obawy o skutki penego ujawnienia akt SB i WSW. Nie tylko postkomunici, nie tylko opozycja, nie tylko niektrzy koalicjanci, lecz take niektrzy oficjalni rzecznicy IV RP uwaaj, e powinni obawia si skutkw penego otwarcia archiww IPN. Dlatego do ostatniej chwili bd z niepokojem obserwowa, co si dzieje wok tych spraw. Przyjcie nowej ustawy "lustracyjnej" i likwidacja WSI byyby przekroczeniem Rubikonu w walce o prawd o Polsce. Poniewa ujawnienie prawdy dla wielu rodowisk byoby zabjcze, organizuje si rne ataki medialne, rokosze, prby rozbicia koalicji.

Uda si pokaza prawdziw histori Polski, prawdziwych bohaterw?
- Szansa jest bardzo dua, jestemy bliej celu ni kiedykolwiek. Ale zalecam wywieranie staej presji na elity wadzy, eby si nie zawahay, nie cofny przed tym koniecznym przedsiwziciem, bez ktrego nie mona wyzwoli Polski z ukadu postkomunistycznego. Pene otwarcie archiww IPN i likwidacja WSI to nie s rodki wystarczajce do tego, eby rozpocz proces budowy IV RP. S to jednak rodki konieczne. Pki to si nie stanie, nie bdziemy pewni, czy to si w ogle stanie.

Dzikuj za rozmow.
Magorzata Rutkowska


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.06
7,593,721 Unikalnych wizyt