Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Bondaryk bierze wszystko

Z posem Antonim Macierewiczem (PiS), byym przewodniczcym Komisji Likwidacyjnej WSI, byym szefem Suby Kontrwywiadu Wojskowego, rozmawia Mariusz Bober

Bdzie opublikowany aneks do raportu o likwidacji WSI, ktry przekaza Pan jeszcze pod koniec ubiegego roku prezydentowi?
- Na pewno.

Kiedy?
- To zaley od pana prezydenta.

Czy aneks rzuci wiato na funkcjonowanie obecnych sub specjalnych?
- Aneks doprecyzowuje wiele spraw ujawnionych w raporcie o likwidacji WSI, spraw zwizanych z byymi funkcjonariuszami tych sub. Powicony jest gwnie analizie penetracji przez suby wojskowe polskiej gospodarki, w tym nieprawidowoci przy wielkich prywatyzacjach. Poszerzylimy te informacje o innych sferach ich dziaalnoci, m.in. penetracji Kocioa katolickiego. Dlatego to, co stanowi akt oskarenia wobec niektrych oficerw i rodowisk, jest pogbione. Boj si jednak, e minister obrony narodowej Bogdan Klich mimo to nie zmieni zdania o mianowanym szefem departamentu kadr MON byym zwierzchniku WSI gen. Januszu Bojarskim. Myl te, e utrzymane pozostan na razie inne analogicznie skandaliczne decyzje personalne. Obawiam si, e aneks nie zmniejszy determinacji obecnych wadz do obrony ludzi b. WSI. Ta ekipa staje si coraz bardziej formacj obrocw Wojskowych Sub Informacyjnych. Jeeli marszaek Sejmu Bronisaw Komorowski musia mianowa dyrektorem biura prasowego Kancelarii Sejmu wsppracownika WSI Jarosawa Szczepaskiego, ktry jako zastpca szefa Telewizyjnej Agencji Informacyjnej uzgadnia z WSI decyzje personalne, to wida, e zaleno PO od zaplecza z WSI jest olbrzymia.

Jak ocenia Pan zmiany zachodzce w formacjach specjalnych - ABW, Agencji Wywiadu i Suby Wywiadu Wojskowego?
- Podczas niedawnej konferencji prasowej pana Tuska powiedziano, e przygotowywane s due zmiany w ich funkcjonowaniu. Rozumiem, e to jest zapowied zasadniczej zmiany w ukierunkowaniu sub, a wic w sposobie widzenia, z ktrej strony moemy spodziewa si zagroenia. Zmieni si zapewne take rozumienie zagroe wewntrznych, rwnie na paszczynie gospodarczej. Jeeli chce si zakwestionowa kierunki funkcjonowania sub, ktre zostay zaakceptowane przez premiera Jarosawa Kaczyskiego, jest to niepokojcy sygna, e chodzi nie tylko o rozgrywki personalne, ale take o wiadome rezygnowanie z przeciwstawiania si zagroeniom dla bezpieczestwa Polski oraz takim niebezpiecznym zjawiskom, jak np. korupcja oraz oligarchizacja polskiego systemu gospodarczego i politycznego. Drugi element to walki o suby specjalne - mona powiedzie - walki frakcyjne, mafijne i naciski grup interesu. Chodzi tu o dwa aspekty. Pierwszy to rywalizacja midzy rnymi rodowiskami, np. midzy grup zwizan z Krzysztofem Bondarykiem i Wojciechem Raduchowskim-Brochwiczem z jednej strony, a grup krakowsk z drugiej. S to ludzie, ktrzy zostali dokooptowani do sub po 1989 r., ale zaakceptowali postesbecki model ich funkcjonowania. Cz z nich skoczya szko wywiadu w Kiejkutach, gdzie szkolono wedug sowieckiego modelu funkcjonowania tych sub. To za bardzo dugo ciyo na dziaaniu polskich agencji wywiadowczych i kontrwywiadowczych.

Moe Pan poda jaki przykad?
- Gdy zostaem szefem kontrwyw iadu, nasza granica na odcinku pnocnym [z obwodem kaliningradzkim - przyp. red.] bya zabezpieczana przez jednego oficera...

A drugi aspekt rozgrywek w subach?
- To rywalizacja midzy subami cywilnymi i wojskowymi. Ona ma szereg aspektw personalnych, a take gospodarczych. Chciabym zwrci uwag, e jednym z wanych przedsiwzi realizowanych przez SKW by przegld wydanych - dziesitek tysicy - powiadcze certyfikatw bezpieczestwa, a wic dostpu do informacji niejawnych. Chodzi take o osoby, ktre zostay uprawnione do odpowiadania za bezpieczestwo w wielu przedsibiorstwach. To bardzo intratne zajcie...

...to znaczy?
- Jeeli nie ma si takiego powiadczenia, nie mona zajmowa adnych wanych funkcji w pastwie w strukturach bezpieczestwa. To decyduje te o moliwoci awansu.

Mwi Pan o stanowiskach w strategicznych sektorach spek pastwowych?
- Tak, ale nie tylko. Chodzi take o moliwoci zajmowania stanowisk w administracji pastwowej. Wiele powiadcze wydanych przez WSI miao charakter bezprawny, ze zamaniem prawa, po prostu dla "swoich"...

Tylko kumoterstwo czy take korupcja?
- Take korupcja. Ale nie tylko o to chodzi. W Polsce jedynie dwie suby mog wydawa powiadczenia bezpieczestwa: Agencja Bezpieczestwa Wewntrznego i SKW. Jednak teraz ludzie z ABW przejli kontrol nad subami wojskowymi. Tak naprawd, zarwno w SWW, jak i SKW zostali wyeliminowani nie tylko ludzie z WSI, ale take ci modzi funkcjonariusze, ktrych przeszkoliem w ostatnim roku i ktrzy stali si w tym czasie kocem nowych sub wojskowych. Teraz przyszli ludzie z ABW, ktrzy przejli zarwno wydawanie powiadcze bezpieczestwa, jak i certyfikacj urzdze. Z tego pyn konsekwencje gospodarcze.

Jakie?
- Osoba, ktra wydaje certyfikaty bezpieczestwa, decyduje, czy mona dopuci np. Noki czy Orange do zamwie publicznych. Czy Hewlett-Packard spenia wymagania bezpieczestwa? A moe tylko Sony? Czy przyj zamwienia od Mercedesa? A moe od Skody? Teraz cay ten obszar dostaje si pod wyczn kontrol ABW i ludzi stamtd si wywodzcych.

Wic prawdopodobiestwo wystpienia korupcji jest due?
- Nie tylko korupcji. Take tworzenia pewnego rodzaju sfer wpyww, w ramach ktrych ksztatuj si praktyki korupcyjne.

"Urabiania" rodowisk biznesu rwnie?
- Tak.

Tego rodzaju praktyki wystpoway w latach wczeniejszych?
- Oczywicie. Wystpowaa te rywalizacja midzy subami - ABW i Biurem Ochrony Informacji Niejawnych WSI. Teraz ten rywal wojskowy zosta przez cywili wyeliminowany. O dopuszczeniu firm do najwikszych zamwie, czasami rzdu miliardw zotych, ktre s wanie w wojsku, teraz bd decydowali ludzie z ABW, zwykle niemajcy w tych sprawach niezbdnej wiedzy i dowiadczenia.

Jakie mog by konsekwencje ostatnich zmian na stanowiskach szefw sub specjalnych?
- Trudno to teraz przewidzie. Premier Donald Tusk powinien sobie jednak zdawa spraw z jednej rzeczy: likwidujc stanowisko koordynatora ds. sub specjalnych, osobicie przej odpowiedzialno za to, co dzieje si w subach, take za dziaania bezprawne, ktre maj tam miejsce...

Jakie dziaania?
- Swoje urzdowanie pk Grzegorz Reszka [nowy szef SKW - przyp. red.] rozpocz od przekazania swym przeoonym i opinii publicznej faszywych informacji, mogcych wywoa publiczne zagroenie, o jakoby nielegalnie wywoonych aktach z SKW, a take o jakoby majcych tam miejsce dziaaniach zmierzajcych do zniszczenia tajnych dokumentw poprzez m.in. kopiowanie dyskw komputerowych. Zarzuty te byy kierowane publicznie zarwno wobec mnie, jak i wobec funkcjonariuszy i onierzy SKW, co byo oczywist nieprawd. Nastpnie podjto dziaania majce na celu likwidacj SKW w ksztacie, jaki nadaa mu ustawa sejmowa o powoaniu nowej suby, bdcej centralnym urzdem administracji pastwowej, wyodrbnionym ze struktur si zbrojnych. Dokonano tego przede wszystkim poprzez odwoanie lub wymuszenie rezygnacji wszystkich szefw jednostek organizacyjnych.
Podjto te dziaania majce na celu zastraszenie funkcjonariuszy, onierzy i pracownikw, w szczeglnoci podejmujc nieuprawnione postpowania dyscyplinarne i kontrolne zmierzajce do odebrania powiadczenia bezpieczestwa i usunicia z pracy i ze suby szeregu funkcjonariuszy i pracownikw. Postpowania te odbywaj si z naruszeniem prawa, a to ze wzgldu na fakt, i maj miejsce pod bezprawn grob zatrzymania i doprowadzenia si na przesuchanie, pod grob odpowiedzialnoci karnej za mwienie nieprawdy. A wreszcie, co najbardziej szokujce, miay miejsce przesuchania, ktre rozpoczynay si po godzinie 21.00 - wobec onierzy i funkcjonariuszy doprowadzanych w ten sposb do siedziby SKW. Przesuchiwani s take zobowizywani do podpisywania zobowizania utrzymania przesuchania w tajemnicy, co w sposb oczywisty jest bezprawne i ma na celu utrudnienie im obrony w przyszoci. Zobowizania te nie s zaczane do materiaw postpowania, co rodzi podejrzenia o ukrywaniu lub wrcz niszczeniu dokumentw.

Kto prowadzi te przesuchania?
- Funkcjonariusze nieuprawnieni do prowadzenia tego typu czynnoci i bez waciwej podstawy prawnej. Dziaania te nastawione s na wykazanie bezprawnoci pracy komisji weryfikacyjnej, a take skierowane wprost przeciwko szefowi suby, gdy oskara si funkcjonariuszy o to, e dostarczali danych, informacji i dokumenty szefowi suby. Takie zarzuty stawia si m.in. kierownictwu archiwum SKW!
Wida, e s to dziaania dokonywane w obronie b. WSI. A to tylko cz skandalicznych dziaa, jakie maj miejsce. Symbolicznym aktem destrukcji jest zamknicie Muzeum Martyrologii, w podziemiach gmachu na Oczki, gdzie mordowano polskich oficerw. To muzeum od 2006 r. byo otwarte dla zwiedzajcych. Teraz jest zamknite. Na szczcie Telewizja Trwam zdya zrobi znakomity film dokumentalny z tego muzeum. Zlikwidowano program budowy na uytek SKW bazy agentury sprzed 1989 r. i postanowiono zniszczy nakad wydanej przeze mnie na uytek SKW i Komisji Weryfikacyjnej ksiki Anatolija Golicyna "Nowe kamstwa w miejsce starych", najlepszej ksiki o rosyjskiej dezinformacji. Wreszcie, zniszczono wydzia walki z dywersj bakteriologiczn... To niestety nie jest peen rejestr dewastacji dokonywanej obecnie przez kierujcych Sub Kontrwywiadu Wojskowego z ramienia Donalda Tuska.

To dlatego z funkcji nieformalnego koordynatora zrezygnowa Pawe Gra?
- Myl, e zdawa sobie spraw, i jest traktowany jak kuka. Nie mia adnych kompetencji, a by przedstawiany jako osoba, ktra odpowiada za dziaanie sub. Z caym szacunkiem dla pana Jacka Cichockiego - zosta postawiony w podobnej sytuacji. Za to po cichu, tam, gdzie rzeczywicie jest wadza, a wic w wywiadzie cywilnym, mianuje si Andrzeja Ananicza [szef Agencji Wywiadu - przyp. red.]. Tymczasem jest on znany m.in. z tego, e w 1992 r. robi wszystko, by Rosjanie przejli dawne bazy sowieckie w postaci rnych spek majcych powsta po wycofaniu wojsk rosyjskich z Polski. Jakie byyby dzi konsekwencje, gdyby te spki utworzono i gdyby funkcjonoway one od lat razem z rosyjsk agentur? Jedno jest pewne, Polska nie byaby w NATO.

Destabilizowaby Pan prace komisji ds. naciskw na suby specjalne? To najdelikatniejszy z zarzutw, jakie postawi Panu wicemarszaek Sejmu Stefan Niesioowski?
- Syszaem o innych jego zarzutach pod moim adresem, ale ciesz si, e s i takie, z ktrymi mona dyskutowa, a nie s jedynie inwektywami. Moje dowiadczenie pracy w Sejmie nie wskazuje, bym wpywa destabilizujco na prace jakiego gremium. Takie opinie s jednak rzeczywicie zrozumiae z punktu widzenia rodowisk postkomunistycznych. Ja po prostu burz ich spokj i pewno siebie oraz niwecz moliwo rozkradania Polski, a take podporzdkowania naszego kraju ukadowi rosyjsko-niemieckiemu. Tak dziaaem przez cae ycie. Nie bdzie zgody na kontynuacj PRL i Okrgego Stou, bd temu przeciwdziaa. Nie znaczy to jednak, e pragn paraliowa dziaania komisji. Traktuj oskarenia, ktre pan przytoczy, jako mieszne inwektywy, majce broni interesw grup, ktre eksploatuj i niszcz Polsk. Przecie jeli dzi mwi si, e mafia miaa swoje korzenie w komunistycznym aparacie wadzy, to wiedza o tym jest owocem gwnie raportu, ktry opracowalimy w 1992 roku. Jeli obowizuje dzi ustawa lustracyjna, to dlatego, e w 1992 r. rozpoczem realizacj uchway Sejmu o ujawnieniu agentw. Jeli bronimy dzi naszej suwerennoci energetycznej, to w duej mierze dziki pracy "komisji orlenowskiej", w ktrej uczestniczyem. Jeli PiS podnosi, e zrealizowao zapowiedzi co do WSI, to dlatego, e udao mi si t sub zlikwidowa. Jeli dzi mylimy, co zrobi z polskimi subami specjalnymi, to przypominam, e w ubiegym roku zbudowaem pierwsz, niemajc rzeczywicie zwizku z aparatem komunistycznym, Sub Kontrwywiadu Wojskowego, ktra obecnie jest niszczona.

To nie byy najpowaniejsze oskarenia pod Paskim adresem. PO twierdzi, e jako byy szef kontrwywiadu byby Pan "sdzi we wasnej sprawie".
- To ju jest cakiem zadziwiajce. Ludzie, ktrzy wypowiadaj takie oskarenia, chyba nie zdaj sobie sprawy, czym ma si zajmowa ta komisja ledcza. Abstrahujc od tego, czy temat prac komisji zosta sformuowany zgodnie czy nie z orzeczeniem Trybunau Konstytucyjnego, jedno jest pewne: nie jest tam wymieniona ani Suba Kontrwywiadu Wojskowego, ktr stworzyem, ani Suba Wywiadu Wojskowego, ktr nadzorowaem, ani adna inna suba, za ktr mgbym ponosi odpowiedzialno. Wic takie oskarenia to absurd. Wysuwajcy je ludzie, gdyby byli uczciwi, powinni powiedzie, e poniewa jestem znany z pogldw antykomunistycznych i krytycznego stanowiska do PO, a take z tego, e dobrze znam te suby, nie chc mnie wrd czonkw komisji.

Moe wanie Pana wiedza o t ych subach bya problemem?
- Zarzuty zawarte ju w nazwie komisji s nieprawdziwe. W istocie ma to by komisja pitnujca polityk rzdu PiS. Natomiast sprawy, ktre moe poruszy komisja, np. dziaanie Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Agencji Bezpieczestwa Wewntrznego, a take Centralnego Biura ledczego, s bardzo istotnymi, dotykajcymi caego splotu interesw rodowisk postkomunistycznych, wielkich rodowisk biznesowych wywodzcych si jeszcze z aparatu bezpieczestwa PRL, lub Zarzdu II Sztabu Generalnego WP czy WSW, ktre w okresie rzdw premiera Jarosawa Kaczyskiego prbowano rozbi. Dlatego ta komisja powinna pokaza rzeczywist prac sub specjalnych - jak dalece zgromadziy one materia oskarycielski, co moglibymy nazwa sieci powiza, struktur mafijnych, ukadu. Byoby dobrze, gdyby Polacy przy okazji tej komisji dowiedzieli si, jakie s rzeczywiste korzenie majtku np. Ryszarda Krauzego, powizania Janusza Kaczmarka, jakie s ukady w wiecie politykw z Gdaska i ich relacje z wielkim biznesem. Komisja ledcza jest wietnym narzdziem do tego, bo suby specjalne nie mog ujawnia takich informacji, a w trakcie jej prac wiele mona odtajni i ujawni. Rozumiem jednak, e to byoby dla panw Niesioowskiego i Tuska niewygodne...

Dlaczego?
- Bo by moe pojawiyby si tam nazwiska, fakty i wydarzenia, ktre kompromitowayby PO.

Prokuratura zbyt agodnie obesza si z przywoanym przez Pana Ryszardem Krauzem (pod koniec grudnia by przesuchany, postawiono mu zarzut skadania faszywych zezna)?
- Areszt tymczasowy to ostateczny rodek, ale nie zabrano mu nawet paszportu, wic moe wyjeda za granic. Tymczasem jest oskarony o czyn, w ktrym moliwo matactwa jest dua, a jego zwizki z ludmi rodowisk agentury komunistycznej s powszechnie znane. Trzeba te przyjrze si temu, od kogo i jak uzyska kontrakty na pola naftowe w Kazachstanie.

Komisja w obecnym skadzie, m.in. z Janem Widackim, raczej nie zainteresuje si takimi tematami?
- Wanie ze wzgldu na uczestnictwo w pracach komisji Jana Widackiego zastanawiam si, czy stopie kompromitacji komisji przez fakt zasiadania w niej takiej osoby nie jest ju tak duy, e podwaa jej wiarygodno. Przecie zwizki pana Widackiego ze rodowiskami mafijnymi s znane i stay si nawet przedmiotem zarzutu prokuratorskiego! Chodzi rwnie o udzia w przygotowywaniu statutu fundacji Bezpieczna Suba gangstera Jeremiasza Baraskiego ps. "Baranina". Pamitam te dobrze, e wanie Jan Widacki jako adwokat broni funkcjonariuszy SB biorcych udzia w ukrywaniu morderstwa na Stanisawie Pyjasie. Gosowanie Bronisawa Komorowskiego za t kandydatur jest czym nieprzyzwoitym i obrzydliwym.

Czym w takim razie zajmie si komisja?
- W obecnej postaci organ ten nie bdzie adn komisj ledcz, ale rodzajem sdu kapturowego nad PiS, ale nie tylko nad t parti. Byby to sd nad kadym, kto omieliby si przeciwstawi rodowiskom oligarchiczno-korupcyjnym. To bdzie komisja obrony korupcji. PO w ten sposb po prostu spaca rachunki wyborcze. rodowiska, ktre popary j przed wyborami, daj teraz, by odwrcia to, czego PiS dokonao w cigu ostatnich dwch lat. Mamy do czynienia z prb postawienia nieuczciwych zarzutw subom specjalnym z okresu rzdu pana Jarosawa Kaczyskiego za to, za co naley je chwali. Podstawowym celem dziaania tych sub bya ochrona naszego bezpieczestwa, w tym przed infiltracj ze Wschodu, a take walka z przestpczoci i nieuczciwymi oligarchami. Jeeli obecne kierownictwo Sejmu i rzdu uniemoliwi rwnoprawn obecno PiS przy wyjanianiu tych kwestii, nie wykluczam, e zwrc si do kierownictwa klubu o powoanie komisji spoecznej, ktra bdzie przedstawiaa prawd poprzez tych wiadkw, ktrzy zechc j ujawni. To, co robi PO, to skandaliczna prba kneblowania prawdy i oskarania tych, ktrzy chcieli wydoby Polsk z najgorszych przestpstw i przeci najgorsze powizania mafijne.

Niedawno mwi Pan, e w najbliszych miesicach obecne wadze bd podejmowa decyzje, ktre mog zaway na miejscu Polski w wiecie na najblisze lata. Chodzi o tzw. tarcz?
- Rzd podejmie decyzje, ktre zdecyduj o przyszoci Polski na dziesiciolecia, jeli nie na duej. Zaley to od tego, czy nasz kraj wejdzie do systemu obronnego realizowanego przez USA wraz z Wielk Brytani, Japoni, Kore Pd., Dani i innymi krajami. W naszym przypadku umowa w tej sprawie realizuje si poprzez negocjacje dotyczce tzw. tarczy antyrakietowej. To, czy Polska znajdzie si w tym systemie, czy nie, przesdzi o przyszoci naszego kraju jako pastwa niepodlegego. Jeeli nie staniemy si czci tego systemu, coraz bardziej bdziemy miadeni w kleszczach stworzonych przez Rosj i Niemcy. Chc one stworzy jedn ogromn przestrze polityczn, gospodarcz, energetyczn oraz ideologiczn od Madrytu po Wadywostok. My w tym ukadzie bdziemy tylko korytarzem, przez ktry przebiegaj rury i przejedaj tiry.

Wiele zamieszania zrobiy publikacje medialne, e zamierza Pan tworzy nowe ugrupowanie, majce by alternatyw dla PiS...
- Uwaam te doniesienia za dywersj rodowisk postkomunistycznych i liberalnych wobec formacji katolicko-narodowej i jej zwizku z PiS.

Dzikuj za rozmow.


Komentarze

Brak dodanych komentarzy. Moe czas doda swj?

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.14
7,593,775 Unikalnych wizyt