Wyszukiwarka


Informacje

Nawigacja

· Strona Gwna

· Artykuy

· Kraj

· Myl

· Media

· Pliki

· Galeria

Archiwum

· 2010 (77)· 2009 (497)· 2008 (593)· 2007 (564)· 2006 (443)

Rada Gospodarcza na poprawienie wizerunku

Powoanie przez Donalda Tuska Rady Gospodarczej to z jednej strony przykad sprytnej taktyki PR-owskiej, a z drugiej stworzenie szansy na wywieranie nieformalnego wpywu na rzd. Nie przez przypadek premier stawia na czele tego gremium swojego najbliszego powiernika politycznego Jan Krzysztofa Bieleckiego
Niedugo zastanawia si Donald Tusk nad znalezieniem zajcia dla swojego przyjaciela, politycznego mentora i najbliszego doradcy, czynic go szefem swojej Rady Gospodarczej. Jan Krzysztof Bielecki, bo o nim mowa, ledwie miesic temu opuci formalnie stanowisko prezesa najwikszego prywatnego banku w Polsce - Pekao SA, a teraz bdzie ju oficjalnie najwaniejszym doradc premiera. Trzeba si jednak bliej przyjrze temu, po co Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrw zostaa tak naprawd powoana, jakie bd jej kompetencje i zadania, co dziki temu nowemu organowi premier Tusk chce osign, jakie cele ma te sam Bielecki. Bo najciekawsze informacje dotyczce tej rady nie zostay podane do wiadomoci, musimy ich szuka midzy wierszami oraz polega na nieoficjalnych przekazach.

Przypomnijmy, e oprcz byego premiera Jana Krzysztofa Bieleckiego w Radzie Gospodarczej zasiadaj rwnie Dariusz Filar (w latach 2004-2010 czonek Rady Polityki Pieninej, a wczeniej gwny ekonomista banku Pekao SA, ktrego prezesem zosta wtedy Bielecki), prof. Witold Orowski (gwny doradca ekonomiczny Pricewatershouse Coopers Polska, a wczeniej doradca ekonomiczny prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego) czy te Bogusaw Grabowski (ktry w yciorysie ma take zasiadanie w RPP, a teraz jest prezesem zarzdu TFI Skarbiec). Ponadto skad RG uzupeniaj: socjolog Ireneusz Krzemiski (jedyny nieekonomista w tym gronie), bya prezes ZUS Aleksandra Wiktorow, prezes PZU Andrzej Klesyk, prezes Banku Zachodniego WBK Mateusz Morawiecki, gwna ekonomistka Polskiej Konfederacji Pracodawcw Prywatnych "Lewiatan" Magorzata Starczewska-Krzysztoszek oraz gwny ekonomista Reiffeisen Bank Polska Jacek Winiewski. Trzeba te doda, i koordynacj prac rady zajmie si wiceminister Adam Jasser z Kancelarii Prezesa Rady Ministrw. Ju sam skad rady wiele nam mwi o tym, jak moe wyglda jej praca.
Musimy sobie bowiem uwiadomi, e profil RG powoanej przez Donalda Tuska jest bliski ideom lewicowo-liberalnym. To za oznacza, e rada bdzie charakteryzowa si jednostronnym spojrzeniem na sytuacj gospodarcz pastwa, na zmiany, jakie powinny w nim nastpowa. To zauwaaj nawet zwolennicy PO i rzdu. Premier straci niewtpliwie szans na to, by powoa szerokie, a przez to rnorodne gremium eksperckie, bo tylko wtedy taka rada ma sens. C z tego, e doradcy premiera maj pogldy zblione bd nawet tosame z kierunkiem mylenia Donalda Tuska. Nie chodzi przecie o to, by RG przytakiwaa premierowi, ale jako organ doradczy rzdu pomagaa mu w podejmowaniu najlepszych decyzji gospodarczych, sucych Polsce i Polakom. A chyba nikt przy zdrowych zmysach nie stwierdzi, e jedynie rodowisko polityczne i ideowe premiera ma monopol na wiedz i na dobre pomysy gospodarcze. Tymczasem w zamierzeniu premiera celem RG nie jest wcale tworzenie eksperckiego zaplecza dla szefa rzdu, lecz uzyskanie okrelonych korzyci politycznych, zarwno w starciu z opozycj i prezydentem, jak i w rozgrywaniu spraw koalicyjnych.

Ma prezydent, mam i ja

Trudno nie oprze si wraeniu, e utworzenie RG przy premierze byo odpowiedzi Donalda Tuska na niedawne powoanie przez Lecha Kaczyskiego Narodowej Rady Rozwoju. Ta prezydencka rada jest o wiele wiksza od powoanej przez premiera (liczy prawie 50 osb), bo skupia nie tylko ekonomistw i przedstawicieli przedsibiorcw, ale take dziaaczy zwizkowych czy samorzdowych. Tusk moe teraz pokaza, e i on ma znakomite zaplecze eksperckie, ktre bdzie mogo konkurowa z rad prezydenck. To moe by cakiem sprytna taktyka PR-owska premiera, bo przecie mao kto zorientuje si w takich niuansach jak ten, e NRR to rzeczywicie tylko ciao opiniotwrcze prezydenta, bez wikszych kompetencji. A od RG przy premierze moe rzeczywicie sporo zalee, bo przecie ju podczas ceremonii powoywania jej czonkw premier powiedzia, e powinna ona "ocenia, czy koncepcje i pomysy rzdu dotyczce gospodarki s waciwe i nie wynikaj z rutynowego dziaania". W dodatku ju wiadomo, e RG bdzie si zbiera przynajmniej raz na dwa tygodnie i zapewne jej posiedzenia i komunikaty, jakie bd po nich wydawane, przycign uwag mediw, ktre bd je szeroko omawia i komentowa. Cokolwiek za ogosi Narodowa Rada Rozwoju ju takiego ciaru gatunkowego nie bdzie miao, bo te i NRR nie bdzie si zajmowa choby ocen konkretnych projektw ustaw, jakie przygotowuj poszczeglne ministerstwa i caa Rada Ministrw.
Powiedzmy sobie szczerze, gdyby nie zbliajca si kampania wyborcza, Donald Tusk adnej rady by nie powoywa - chodzi po prostu o pozbawienie Lecha Kaczyskiego wszelkich potencjalnych atutw wizerunkowych. Gdyby takie doradcze ciao byo potrzebne premierowi, to zostaoby ju dawno powoane, nawet na pocztku kadencji, a najpniej rok temu, gdy musielimy si zmaga z powanym kryzysem finansowym. Chyba e przy pomocy RG Tusk chce przykrci rub swoim ministrom, a zwaszcza koalicjantom z PSL.

Bat na PSL

Rada Gospodarcza przy Prezesie Rady Ministrw nie jest ciaem konstytucyjnym, teoretycznie nie ma adnych mocy decyzyjnych. Ot, zebrao si grono ludzi zaproszonych przez premiera, ktrzy bd mu doradza. Ale szybko moe ona zyska nieformalny wpyw na to, co bdzie si dziao w rzdzie. Nie po to Tusk stawia na czele takiego gremium swojego najbliszego powiernika politycznego, aby nie da mu wadzy. Jest to swego rodzaju usankcjonowanie roli, jak przy Tusku spenia Jan Krzysztof Bielecki. Z nieoficjalnych informacji wynika przecie, e to Bielecki sta za wieloma decyzjami personalnymi premiera. To podobno on wskaza Tuskowi Jacka Rostowskiego jako najlepszego kandydata na stanowisko ministra finansw. To Bielecki mia radzi premierowi odwoanie ludzi mniej lub bardziej zamieszanych w afer hazardow, to take on mia ostatecznie odradzi Tuskowi start w wyborach prezydenckich. Teraz ju nikt nie bdzie mg powiedzie, e Jan Krzysztof Bielecki spiskuje po kryjomu z premierem, bo jest przecie formalnie jego najwaniejszym doradc. Kierowanie RG sankcjonuje wic pozycj Bieleckiego przy premierze.
Wadz Bieleckiego szybko mog na wasnej skrze poczu ministrowie. Kto wie, czy to nie oni najbardziej nerwowo bd czeka na opinie i oceny wystawiane przez Rad Gospodarcz. Spotka si ona np. w poniedziaek wieczorem, a ju we wtorek na posiedzeniu rzdu premier bdzie recenzowa i odpytywa ministrw ze zgaszanych przez nich pomysw. I biada temu, kto zostanie sabo oceniony przez Bieleckiego i innych czonkw rady. Oczywicie ministrowie z PO nie bd mieli nic do powiedzenia, jak tylko przyj i uzna "suszn krytyk", ale sprawy mog si skomplikowa, gdy RG zacznie wchodzi w kompetencje koalicyjnych ministrw z PSL. Trudno oczekiwa, aby wicepremier Waldemar Pawlak potulnie przyj krytyk ze strony Bieleckiego i nie zareagowa, gdy jego pomysy bd czsto deprecjonowane i odrzucane. Zreszt ludowcy piastuj wane ministerialne stanowiska gospodarcze (Pawlak - resort gospodarki, Jolanta Fedak - pracy, Marek Sawicki - rolnictwa) i ich praca bdzie na pewno czsto oceniana przez rad. A przecie w przeszoci ju nieraz Pawlak zgasza projekty, ktre nie podobay si Tuskowi. Premierowi nie wypadao ich deprecjonowa, co teraz doskonale za niego zrobi Rada Gospodarcza. Dlatego przy jej pomocy Tusk moe rozgrywa z ludowcami choby spraw podatkw rolnych i przyszoci KRUS.
Na razie kierownictwo PSL zachowuje spokj. Pose Stanisaw elichowski, przewodniczcy klubu poselskiego ludowcw, uwaa, e powoanie Rady Gospodarczej moe by dobrym krokiem i moe by ona poyteczn instytucj. elichowski nie traktuje te jej powstania jako wotum nieufnoci wobec wicepremiera Waldemara Pawlaka. Ale ju pose Eugeniusz Kopotek nie kryje, e powoanie przez premiera Rady Gospodarczej to "prztyczek" dany ministrom gospodarki, czyli take wicepremierowi Pawlakowi. Kopotek odnis si te do spekulacji, e RG moe by rwnie elementem przygotowywania Jana Krzysztofa Bieleckiego do funkcji wicepremiera odpowiedzialnego za sprawy gospodarcze - mgby on by ministrem bez teki, bo Pawlakowi nie odbierano by gabinetu. Zdaniem posa Kopotka, byby to koniec koalicji PO - PSL. Ale taki scenariusz jest moliwy, zwaszcza bliej koca kadencji, kiedy Platforma bdzie chciaa skompromitowa PSL, aby pogorszy szanse ludowcw na dobry wynik wyborczy. Zwaszcza gdy w zanadrzu byby moliwy ukad koalicyjny z lewic. Dlatego ludowcy z niepokojem bd obserwowa dziaania RG i w razie potrzeby ostro z ni walczy, poniewa bdzie to take walka o polityczn przyszo PSL. Tak czy inaczej ju kry opinia, e po powoaniu RG wicepremierowi Pawlakowi pozostanie ju tylko nadzr nad kopalniami, bo reszt zabierze mu Jan Krzysztof Bielecki.

Rada nasza ogromna

Obawy musi budzi ju pierwsza opinia RG w sprawie zotwki. Rada uznaa, e jednym z najwikszych zagroe dla naszej gospodarki w tym roku jest zmienno kursu naszej waluty. Opinia ta nie jest oryginalna, bo wielu ekonomistw te niepokoi si wahaniami wartoci zotwki. Trudno te uzna, aby taka troska bya nieuzasadniona, bo jeli zoty raz zyskuje na wartoci, by za chwil duo straci, to trudno jest planowa nie tylko dziaalno firmy, ale zwaszcza okreli opacalno kontraktw eksportowych i importowych.
Jednak w sytuacji, gdy opini na temat kursu walutowego podnosi rada dziaajca przy premierze, trzeba postawi pytanie, czy nie jest to aby prba wywierania "mikkiego" nacisku na Narodowy Bank Polski, aby ten prowadzi tak polityk monetarn, ktrej oczekuje rzd? Prezes NBP Sawomir Skrzypek nie jest, delikatnie rzecz ujmujc, ulubiecem premiera i koalicji, nieraz ju mia na pieku z Tuskiem czy Rostowskim. Teraz moe si wic spodziewa atakw take ze strony Rady Gospodarczej, tym bardziej e w jej gronie zasiadaj obecni lub byli pracownicy duych bankw komercyjnych, ktre te maj swoje interesy, stojce niekiedy w mocnej kolizji z dziaaniami podejmowanymi przez NBP wobec sektora bankowego.
A skoro doradcy Tuska zaczn recenzowa polityk takich instytucji jak NBP, to realne jest zagroenie, e to gremium moe roci sobie pretensje do poszerzania zakresu swoich wpyww. A to byoby ju bardzo niebezpieczne dla funkcjonowania pastwa.
Zamiast zajmowa si kwestiami przynalenymi NBP, Rada Gospodarcza przy prezesie Rady Ministrw powinna si przede wszystkim skupi na podpowiadaniu rzdowi, jakie dziaania powinien on podejmowa, aby pastwo wspierao rozwj gospodarczy zwaszcza maych i rednich firm, poniewa to w tym sektorze jest zatrudnionych najwicej pracownikw. Ale RG bdzie do tego raczej niezdolna. Dlaczego? Bo mamy w niej nadreprezentacj duych instytucji finansowych. W radzie zasiadaj przede wszystkim makroekonomici (co robi w niej socjolog Ireneusz Krzemiski, to te zagadka), a brakuje w niej ludzi zajmujcych si mikroekonomi - funkcjonowaniem firm produkcyjnych czy usugowych, czyli tej czci gospodarki, w ktrej musi radzi sobie ponad 90 proc. z kilku milionw polskich przedsibiorcw. Premier Donald Tusk nigdy nie pokaza nam, e zna si na gospodarce, nie jest to niestety jego mocna strona. Tym bardziej wic zaprzepaszcza jak na razie szans zebrania wok siebie doradcw, ktrzy podpowiedzieliby mu, w jaki sposb powinna by prowadzona polityka gospodarcza pastwa. Premier najwyraniej tej wiedzy nie potrzebuje, wystarczy mu PR, w ktrego budowaniu bdzie mu pomaga Rada Gospodarcza.
Krzysztof Losz


Komentarze

#1 | sonia dnia March 18 2010
Rada,czy reaktywowanie KOLEGOW,szczegolnie tego z BOISKA........

Dodaj komentarz

.::Podyskutuj z nami na forum::.

Powiadomienia

Podaj swj adres e-mailowy:

I bd z nami na bieco

Zobacz na ywo w internecie

Czy wiesz, e moesz oglda TV Republika online na ywo w internecie. Zobacz rwnie TV Trwam na ywo online w sieci. Jedynie polskie stacje telewizyjne dostpne do odbioru.
Wygenerowano w sekund: 0.08
7,593,824 Unikalnych wizyt